THANH LÝ HẢI QUAN TỰ ĐỘNG

​​I. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN E-PORT

 1. Bước 1: Đăng ký tài khoản e-Port: eport.sp-itc.com.vn
 2. Bước 2: Cảng tạo & kích hoạt ngay khi khách hàng đăng ký hợp lệ.
 3. Bước 3: Đăng nhập vào E-Port với tài khoản đăng ký thành công: eport.sp-itc.com.vn .

* THÔNG TIN KHAI BÁO HẢI QUAN TẠI CẢNG SP-ITC

 • Mã Cảng: VNITC
 • Tên rút gọn: CẢNG CONT SPITC
 • Tên đầy đủ: Cảng Container Quốc tế SP-ITC

II. ĐỐI VỚI HÀNG XUẤT KHẨU

 1. Đăng nhập vào e-Port với Tài khoản đã đăng ký
 2. Khai báo thông tin Tờ khai trên e-Port
 • Nhập Mã doanh nghiệp
 • Số Tờ Khai (Trường hợp 1 cont nhiều tờ khai cần phải nhập đủ số lượng tờ khai)
 • Mã Hải quan
 • Ngày Tờ khai

==> Đăng Ký

3. Kiểm tra tình trạng Thanh lý Hải quan:

- Theo tờ khai

 • Nhấp vào mục "Vessel Record Book" (Sổ tàu)
 • Chọn Ngày kiểm tra tờ khai (from date ……to date).
 • Chọn hãng tàu (OprID).
 • Tìm kiếm (Search).
 • Kiểm tra Tờ khai theo số Container (view all).

- Theo Booking: 

III. ĐỐI VỚI HÀNG NHẬP KHẨU

 1. Đăng nhập vào e-Port với Tài khoản đã đăng ký
 2. Khai báo thông tin Tờ khai Nhập khẩu trên e-Port
 • Nhập Mã doanh nghiệp
 • Số Tờ Khai Nhập khẩu
 • Mã Hải quan
 • Ngày tờ khai
 • Gửi Lệnh Giao hàng (D/O) bằng hình ảnh

==> Đăng Ký

3. Kiểm tra tình trạng Thanh lý Hải quan:

 • Nhấp vào mục "Tracking" (Tra cứu)
 • Tìm kiếm theo Bill No. ==> nhập Số B/L.

==> Nhập vào :

Đã thanh lý Hải quan”: thanh lý thành công.

Chưa thanh lý Hải quan”: liên hệ trực tiếp để kiểm tra lại kết quả. 

IV. GIẢI QUYẾT VƯỚNG MẮC

Liên hệ với Cảng SP-ITC/ Phòng Chăm sóc khách hàng:

Nguyễn Thái Hà (Mr.) Mob: +84 914 914 649 / Email: hant@itccorp.com.vn