• Mã cảng (UNLOC): VNITC
  • Mã địa điểm cửa khẩu: VNITC
  • Mã mở tờ khai HQ: 02CIS02