Được sự tín nhiệm và ủng hộ của các khách hàng, nhất là các khách hàng lớn như Vicem Hà Tiên 1, TKV, PV Trans, Holcim... ITC đã đạt được nhiều thành công phát triển vượt bậc.

Sản lượng vận chuyển từ năm 2004-2013

(Đơn vị: 1000 tấn)