A. XẾP DỠ TÀU/ BÁO CÁO/ EDI

  • Mã cảng (UNLOC): VNITC

 

B. KHAI BÁO HẢI QUAN

  • Mã địa điểm cửa khẩu: VNITC
  • Mã mở tờ khai HQ: 02CIS02
  • Mã địa điểm lưu kho: 02CIS06
  • Mã đường biển, đường sông: VNFDZ
  • Mã đường sắt, đường bộ: VNFDZL