1. V/v cấp bổ sung mã cảng Tổng hợp Quốc tế ITC Phú Hữu
 2. Kính gửi: Cục Hải quan TP.HCM

  Phúc đáp công văn số 2733/HQHCM-GSQL ngày 01/10/2015 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc cấp bổ sung mã cảng Tổng hợp Quốc tế ITC Phú Hữu trên hệ thống VNACCS/VCIS, Cục CNTT & Thống kê Hải quan đã cấp mã theo đề nghị, cụ thể như sau:

  - Mã cảng: VNQPH;
  - Tên cảng: Cảng Tổng hợp Quốc tế ITC Phú Hữu;
  - Tên thể hiện trên hệ thống: CANG QT ITC PHU HUU.

  Cục CNTT & Thống kê Hải quan kính gửi Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết./.