Tên tiếng Việt: Cảng Container Quốc Tế SP-ITC
Tên tiếng Anh: SP-ITC International Container Terminal
Tên viết tắt (giao dịch): SP-ITC
Địa chỉ: Đường 990, Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.8) 3731 5050
Fax: (84.8) 3731 5051
Website: www.sp-itc.com.vn
Mã cảng (UNLOC): VNITC
Mã địa điểm cửa khẩu: VNITC
Mã mở tờ khai HQ: 02CIS02